Kok şeklinde gram poz.bakteridir.
Gıdalarda bulunma sebebinde ise 1.sırada gıdayı yapan kişidir. Toplumun %50 sinde geniz ve burunda bulunur.
S.aureus pekçok hastalığın nedenidir.başta hastane enf. olup,
Deri altlarında abse, implant sonrası ödemler, toksik şok sendromu, selülit,
Ayrıca laboratuvarlarda bakteri ile çalışan kişilerde de burun kaşıntısı nedenidir.

Rope sporu hastalığı, Bacillus mesentericus (Bacillus subtilis) adlı mikroorganizmanın ekmekte yapışkan yapıda, sarımsı ve kahverengi kitle oluşturan kapsüllü,amilaz enzimleri ile nişastayı ve proteaz enzimleri ile gluteni hidrolize ederek ,ekmek yapısında bozulma meydana getiren hastalıktır. Özellikle büyük somun ekmeklerin orta noktası pişirme sıcaklığına dayanabilmekte ve ekmekler soğutulduğu zaman çimlenerek 0,95 su aktivitesi düzeyinde kolayca gözlenebilmektedir. Ekmeklerde sünme olarak adlandırılan bu bozulma sırasında ekmek hücreleri parçalanır ve yapışkan viskoz bir yapı ortaya çıkar. Rope bozukluğu genellikle sıcak ve nemli koşullarda ortaya çıkabilir.d

•E. coli , Enterobacteriaceae familyasına ait, Gram-negatif çubuk şeklinde bir bakteridir.
•İnsan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunur.
•E.colinin zararlı suşları bağırsak astarında hasara ve kolite neden olur.
•Kolitte ömür boyu ilaç tedavisi ve ilerleyen durumlarda da kolon kanseri görülebilmektedir.

Koliform bakteriler gıda ve suların sıhhi durumunu gösteren göstergeç bakterilerdir. Tanım olarak çubuksu, Gram-negatif olup 35-37°C'de laktoz fermente ederek asit ve gaz üretirler. Koliformlar sıcak kanlı hayvanların dışkılarında bolca bulunurlar, ama sulak ortamlarda, toprakta ve bitkilerde de bulunurlar. Çoğu zaman koliformlar kendileri hastalığa neden olmazlar ama kolay kültürlenirler, ve varlıkları dışkı kaynaklı zararlı patojenlerin de mevcut olabileceğine işaret eder.

Vibrio parahaemolyticus gram (-), spor oluşturmayan, fakültatif anaerob, düz ya da virgül şeklinde basil morfolojisinde, oksidaz ve katalaz (+), polar flagellaya sahip, halofil bakterilerdir. Genellikle ılıman bölgelerdeki kıyı sularında ve yoğun olarak haliçlerde bulunur. Su ürünlerinden kaynaklanan bakteriyal diyarenin büyük çoğunluğu V. parahaemolyticus kaynaklıdır, ancak nadiren septisemiye neden olurlar. Riskli gıdalar arasında çiğ balık, yengeç, ıstakoz, karides gibi su ürünleri bulunur. Bu gıdaların uygun olmayan sıcaklıklarda depolanması, yetersiz pişirme ve çapraz kontaminasyon gibi nedenlerle enfeksiyon ve salgınlara neden olur.

Doğada özellikle nemli ortamlarda (çoğu insan ve hayvanların bağırsak florasında) yaygın olarak bulunan bakteri grubudur.

  • E.coli
  • Salmonella spp.
  • Toplam Koliform
gibi türleri Enterobacteriaceae grubunun gıdalar için önemli türleri arasındadır.Oksidaz negatif , nitrat redüktaz pozitif ,fakültatif anaerob ve genelde katalaz pozitiftirler.

Gram pozitif patojen bir bakteri türüdür. Toprak ve diğer çevresel kaynaklarda bulunabilir. L. monocytogenes insanlara patojendir.
Listeria monocytogenes kuyruklu yapısından dolayı hareketli olarak nitelendirilendirilen bir bakteri türüdür.
Besin grubu olarak daha çok yeşillikler,peynir,salam ve meze türlerinde analizi yapılmaktadır.

Tüm gıda numunelerinde Salmonella spp. aranması amacını taşır.
Salmonella spp; Entrobacteriaceae familyasında yer alan, gram negatif, fakültatif anaerob, spor yapmayan kısa çubuk şeklindeki bakterilerdir.
Patojen enterik mikroorganizma olup, ateş, septisemi ve gastro-enterisite neden olur.
Riskli gıdalar, kümes hayvanlarının etleri yumurta ve yumurta ürünleri, krema, salatalar, soslar ve süt ürünleridir.

•Bacillus Cereus Gram-pozitif, fakültatif aerobik, spor oluşturan bir bakteridir.
•Genel gıda zehirlenmesine neden olan bakteridir.
•Yemeklerin min 70˚derece de ısıtılması!

•Genellikle şerbetli tatlılar olmak üzere, zeytin, tatlı soslar, salata sosları vb gıdalarda bakılmaktadır.
•25˚C’da 5 gün inkübasyona bırakılır.
Maya; tek hücreli , miselyum oluşturmayan yapılarken , küf; miselyum oluşturan çok hücreli funguslardır. Mayalar; 25°C’da mikolojik besiyeri kullanarak besiyerinin yüzeyinde az veya fazla konveks, düzgün kenarlı, mat veya parlak, yuvarlak koloniler veya besiyerinin içinde yuvarlak, kabarık koloni oluşturan mezofilik aerobik mikroorganizmalardır. Küfler, mikolojik agarın yüzeyinde çoğunlukla renkli, sporlu yapılara sahip ve genellikle düz veya tüylü yayılan koloniler oluşturan mezofilik aerobik mikroorganizmalardır. Bozulmaya yol açan maya ve küfler gıdalarda acı tat ve kötü koku oluşumu, gaz oluşturma özellikleri sayesinde bazı gıdalarda istenmeyen bozukluklara yol açarlar.

•Cl. perfringens anaerobik, gram pozitif, spor oluşturan çubuk şeklinde bir bakteridir.
•Sülfit indirgeyen bakteri olarakta adlandırılır.
• Zehirlenmelere genellikle çok sayıda kişiye hizmet veren kuruluşlarda rastlanır.
•Genellikle pişirilerek tüketilen gıdalarda yetersiz pişirme, yetersiz soğutma ve tekrar hafifçe ısıtma sonunda bakteri sayısı hızla artar ve hastalığa neden olur.

•Stafilokokal gıda zehirlenmeleri başta Staphylococcus aureus olmak üzere enterotoksijenik stafilokoklar tarafından gıdalarda oluşturulan enterotoksinlerin alınması sonucu şekillenen ve tüm dünyada yaygın olarak görülen en önemli intoksikasyonlardan biridir. Enterotoksijenik stafilokoklar en fazla kırımızı et, kanatlı eti,balık
•Eti ve ürünleri ile süt ve ürünleri gibi zengin hayvansal gıdalarda bulunur.

E. coli O157: H7 gram negatif basil, fakültatif anaerob, 37°C’de pH 7,2’de optimum üreyen , hareketli, % 6,5 NaCl içeren ortamda gelişebilen, donma sıcaklığına dirençli, ışınlamaya ve ısısal uygulamalara dirençsiz bir bakteridir. 
E.coli O157,besiyeri üzerinde tipik koloniler oluşturan, indol meydana getiren ve O157 antijenine karşı antiserumla kendine özgü aglutinasyon oluşturan mikroorganizmadır.
E. coli O157: H7’nin kaynağı sığırlar olarak kabul edilmekle birlikte, sıcak kanlı hayvanlarda ve insanda da görüldüğü bildirilmektedir. Bu bakteri dışkı ile ete, süte, toprağa, suya ve dolayısıyla tüm çevreye yayılmaktadır.

Gıda güvenliğinin belirlenmesinde kullanılan en basit ve yaygın analiz metotlarından biri olup, fermente gıdalar gibi doğal niteliği yönünden yüksek sayıda mikroorganizma içerenler dışında, birçok gıdada kalite kriteri olarak kullanılır. Tek başına hiçbir besiyeri ve inkubasyon koşulu, mevcut mikroorganizmaların hepsinin gelişebileceği ortamı sağlayamayacağı için ancak belirtilen koşullarda gelişebilen mikroorganizma grubu belirlenebilmektedir. Bununla birlikte toplam aerobik mezofilik bakteri olarak değerlendirilen sayının içinde patojenlerin de bulunacağı unutulmamalıdır. Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı ile gıda hammaddeleri, katkı maddeleri, ambalaj materyali, işleme sonrası depolama ve taşıma koşulları hakkında bilgi edinilerek, bunların asgari standartlara uyup uymadığı belirlenebilir. Böylece gıdada bozulmanın başlaması ve raf ömrü saptanabilir.


Hakkımızda

Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayılı “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği’ne” göre Sulardan Numune Alma ve Analiz Yapma Yetkisi belgesiyle 16.04.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir. 2015 yılında Laboratuvarlarımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Kuruluş ve Çalışma izinlerini alarak “Özel Gıda Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” esasları doğrultusunda Gıda Sektörü Devamı için tıklayınız


İLETİŞİM
0 242 323 28 35

Fax: 0 242 323 28 55

  • info@sudunyasilab.com
  • muhasebe@sudunyasilab.com