• Mikrobiyolojik analizler için gelen numunenin steril şartlarda, steril araçlarla ve steril kaplar içerisinde laboratuvara getirilmesi gerekmektedir. Numune bütünlüğü bozulmuş, dağılmış ve kontamine olmuş gıda numuneleri işleme alınmaz.
 • Numune alacak kişinin herhangi bir bulaşıcı hastalık etkeni taşımaması gerekir.
 • Gönderilen numuneler "Türk Gıda Kodeksinde" yer alan tebliğde geçen parametreler üzerinden yapılmaktadır. Ancak ilave bir parametre yaptırılmak isteniyorsa bu durum numune kabulü sırasında belirtilmelidir.
 • Numune miktarı istenen parametrelerin çalışılması için yeterli olmalıdır. Numunenin az olduğu hallerde bu durum FR.86 Gıda Numune Alım Tutanağı Formu’nda belirtilmelidir.(en az100 gr/ml en çok 250 gr/ml) Bu kurala uymayan numune işleme alınmaz.
 • Numuneler steril çatal kaşık yardımıyla steril kaplara 45° lik açı ile alınmalıdır. Alınan numune tüm örneği temsil edecek şekilde farklı noktalardan alınmalıdır. Ayrıca Orijinal ürünlerden numuneler alınırken sıcaklık değerleri ölçülüp kayıt altına alınmış olmalıdır.
 • FR.86 Gıda Numune Alım Tutanağı Formu’nda alınış tarih ve saati mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Çünkü mikrobiyolojik kontrol için alınan numuneler alınışından itibaren 8-10 saatte ilgili laboratuvarda olacak şekilde uygun saatte alınmış olmalıdır. Belirtilen şartları sağlamayan numune işleme alınmaz.
 • Mikrobiyolojik analizler için laboratuvara gönderilen numune 2-8 °C civarında bir ısıda muhafaza edilerek laboratuara gönderilmelidir. Erimiş, akmış, kokmuş numuneler işleme alınmaz.
 • Laboratuvara gönderilen numunenin konulduğu ambalaj malzemesinin gıda numunesinin özelliğini bozmayacak şekilde olması gerekmektedir. Özellikle küflenecek, kokacak, ekşiyecek gıda maddeleri naylon torbalarda veya muhafaza uygun olmayan plastik kaplarda olmamalıdır. Bu gibi durumlarda numune işleme alınmaz.
 • Numunenin gönderildiği kabın ağzının iyice kapatılmış olması gerekmektedir. Ağzı açık numuneye herhangi bir işlem yapılmaz.
 • FR.86 Gıda Numune Alım Tutanağı Formu’nda alınan numunenin cinsi, alındığı tarihteki miktarı, ambalaj durumu, üretim-son kullanma tarihleri, varsa parti seri numarasının yer alması gerekmektedir. Orijinal ambalajlı birden fazla numune alınacaksa hepsinin seri ve parti numaraları, üretim ve son kullanma tarihleri aynı olmak zorundadır. Belirtilen numune bilgileri eksik olan numune işleme alınmaz.
 • Yukarıdaki koşulları taşımayan numuneler reddedilir. Kabul edilen numuneler kodlanarak istenilen analizlerin yapılacağı birimlere ivedilikle laboratuvar bölümlerine sevk edilir.
 • Tüm su çeşitleri için kullanılacak şişeler, bu amaç için üretilmiş steril plastik (PP, PE) veya steril cam şişeler olmalıdır. Numune şişeleri sızdırmaz özellikte olmalı kırık-çatlak olmamalıdır.
 • Dezenfekte edilen (Klor, ozon, hidrojen peroksit vb) veya dezenfekte edildiğinden şüphe duyulan tüm su çeşitleri, mikrobiyolojik analizler için alınan numuneler sodyum tiyosülfatlı şişelere alınmalıdır. Sodyum Tiyosülfatsız kaplarda gönderilen numuneler reddedilir.
 • Kimyasal analizler için Numune kapları suyun kimyasal yapısını değiştirmeyecek nitelikte, bu amaç için üretilmiş temiz plastik (PP, PE, PTFE) kaplarda olmalıdır. Kimyasal maddelerle steril edilmiş kaplarda gelen numuneler kabul edilmemelidir.
 • Orijinal ambalajında gönderildiği belirtilen numunelerin kapak bütünlüğü korunmuş olmalıdır.
 • Numune miktarı istenen parametrelerin çalışılması için yeterli olmalı ve buna uygun yeterli büyüklük ve/veya sayıda şişeler kullanılmalıdır. Tablo l ’de numune cinsine göre numune miktarları ve süresi verilmiştir.
 • Numune konulan şişelerin 1/10’luk kısmı boş bırakılmalıdır.
 • Tüm su numuneleri en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalı ve analize alınmalıdır. Numunenin alındığı andan analizine kadar olması gereken en fazla süre, numune cinsi dikkate alınarak Tablo 1’de verilmiştir.
 • Tüm su numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirlerine bulaşma olmasını engelleyecek önlemler alınarak soğuk zincirde (5±3)°C’de saklanmalı ve taşınmalıdır. Bu şartların sağlanması için numune alımı ve taşınmasından sorumlu kişi/ler, gerekli önlemleri alınarak numuneleri laboratuvara teslim etmeli ve bu amaca uygun taşıma kapları kullanılmalıdır.
 • Numunelerin donmaması için uygun sayıda buz aküsü kullanılmalı ve numunelerin buz aküleri ile teması engellenmelidir. Numunenin herhangi bir kısmı donmuş olmamalıdır.
 • Numunenin analizini yapılmasını isteyen birim/kişi tarafından, numuneye ait bilgiler ilgili Numune Alma Tutanağı Formunda numuneyi alan kişi, numunenin alındığı tarih ve saat, ve istenilen analizler (ilgili yönetmelik madde adları yazılarak) mutlaka belirtilmelidir. Bunların herhangi birisinin belirtilmediği durumlarda numuneler kabul edilmemelidir.
 • Yukarıdaki koşulları taşımayan numuneler reddedilir. Kabul edilen numuneler kodlanarak istenilen analizlerin yapılacağı birimlere ivedilikle laboratuvar bölümlerine sevk edilir.

Tablo-1

Sıra No Numune Cinsi Mevzuat Mikrobiyolojik Analiz İçin Minimum Numune Miktarı Kimyasal Analiz İçin Minimum Numune Miktarı Maksimum Taşıma Süresi Analiz Süresi
1 Yüzme Havuz Suları Yüzme Havuzlarının Tabi olacağı Sağlık Esasları ve Şatları Hakkında Yönetmelik 500 ML 1000 ML Soğuk Zincir içinde maksimum 8 saat içinde 2-4 Gün
2 İçme Kullanma Suyu İnsani tüketim amaçlı sular Hakkında Yönetmelik (Şişelenmiş Su analizleri parametre bazında 250 ml) 500 ML 1500 ML Soğuk Zincir içinde maksimum 12 saat içinde 2-5 Gün
3 Kaynak Suyu/içme Suyu İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 1000 ML 1500 ML Soğuk Zincir içinde maksimum 12 saat içinde 2-5 Gün
4 Doğal Mineralli Su Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 1000 ML 1500 ML Soğuk Zincir içinde maksimum 12 saat içinde 2-5 Gün
5 Yüzme Suları Yüzme Suları Yönetmeliği 500 ML 1500 ML Soğuk Zincir içinde maksimum 24 saat içinde 2-5 Gün
6 Kaplıca Suları Kaplıcalar Yönetmeliği 500 ML 1500 ML Soğuk Zincir içinde maksimum 24 saat içinde 2-5 Gün
7 Legionella Analizi ISO 11731-2 1000 ML(En Az 100 ML) - Soğuk Zincir içinde maksimum 12 saat içinde 10 Gün

Hakkımızda

Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayılı “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği’ne” göre Sulardan Numune Alma ve Analiz Yapma Yetkisi belgesiyle 16.04.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir. 2015 yılında Laboratuvarlarımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Kuruluş ve Çalışma izinlerini alarak “Özel Gıda Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” esasları doğrultusunda Gıda Sektörü Devamı için tıklayınız


İLETİŞİM
0 242 323 28 35

Fax: 0 242 323 28 55

 • info@sudunyasilab.com
 • muhasebe@sudunyasilab.com